Personeelsvereniging H.L.U.

Notulen algemene ledenvergadering/opheffingsvergadering 07-02-2017

Aanwezig van het bestuur: René Jongkind, Gerard van Lent, Ruud van Dijk, Martin Herfst en Hans Kuling.

Aanwezige leden:  J. Roos, H.J. Kroon, J. Box, A.T. Kroon, J.W. Kesting, L.F. Jasper, P.H. Bosse, A. Witkanp,
G. Braster, W. Burgers, W. Zijlsta, C.A.de Langen, J.de Haan, C.J.Hermanns, P. Beyer, P. Endenburg, J. Stokkel,
J.de Bruijn, P. Eekelschot, M.van Weely, R. Timmerman, M. Timmerman-Cuiper, E. Hoekstra, J. de Jong, J. Roos
en 9 partners van leden

 1. 1 Opening
  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en gaat over tot agendapunt 2.

 2. Notulen 8 maart 2016
  Geen op of aanmerkingen.

 3. Verslagen seizoen 2016.
  Jaarverslag secretaris   Geen op of aanmerkingen
  Jaarverslag  penningmeester:   Geen op of aanmerkingen
  Kascontrole commissie. Decharge verleend,

 4. Uiteenzetting van de voorzitter.
  De voorzitter blikt kort terug op de laatste vier jaren, waarin het overduidelijk is geworden dat de PV HLU aan het eind van z’n bestaan was. Dit onder meer door de scheve verhouding tussen  het aantal actieve leden (nog 89)  en gepensioneerden (123), de verminderde steun vanuit het bedrijf (niet de rayonleiding) en de grote toename van het aantal uitzendkrachten.

  Het laatste geld dat nog op de PV rekening staat zal eind 2017 naar een goed doel worden overgemaakt. Voorstel:  Ons 2e Huis. Enkele leden bedankten het bestuur en na  applaus startte de

 5. Rondvraag:
  Geen Vragen.

 6. Een Hapje en Drankje besloten deze laatste (en best bezochte ooit) ledenvergadering van PV HLU.

P.S. Misschien organiseert iemand in het najaar een reünie ???

De PV H.L.U. is vanaf heden opgeheven.
Wij bedanken een iedereen voor alle mooie jaren.

Het bestuur PV H.L.U.